Privacyverklaring

Marjolijn Hof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marjolijn Hof verwerkt je persoonsgegevens wanneer je de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: Voor- en achternaam (via contactformulier) E-mailadres (via contactformulier) IP-adres (via analytisch programma Statcounter) Locatie: plaats of land van het IP adres (via analytisch programma Statcounter) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met de toestemming van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren hoe oud een bezoeker is en of er wel of niet toestemming is verleend. Het is aan te raden dat ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier, dan wordt deze informatie verwijderd.

Marjolijn Hof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. Inzicht websitegebruik.

Marjolijn Hof gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Host: Antagonist Analyse website bezoekers: Statcounter (plaatst een cookie) https://nl.statcounter.com/about/legal/

Marjolijn Hof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens verkregen via het contactformulier: zolang de correspondentie of het contact actief is. Gegevens verkregen via Statcounter: 7 weken.

Marjolijn Hof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marjolijn Hof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Marjolijn Hof gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolijn Hof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou beschikbaar zijn naar jou of een door jou genoemde derde te sturen. Marjolijn Hof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens versturen via het contactformulier.

Marjolijn Hof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Marjolijn Hof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang te voorkomen.